Vì sao kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long được trình Trung ương?

Tại cuộc họp ngày 4/6,Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lý do là ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long đã "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế".

Vì sao kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long được trình Trung ương?

Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Quy định số 22-QĐ/TW của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đối với đảng viên chính thức có 4 hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý; khiển trách, cảnh cáo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (kể cả Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Trường hợp cách chức, khai trừ thì Ban Bí thư, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Quy định 22 cũng nêu rõ,Ban chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng; quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Như vậy, việc Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long là thực hiện theo Quy định 22.

Hội nghị Trung ương bất thường được Bộ Chính trị triệu tập vào chiều 6/6.